My Family History

Trace your ancestors and then immortalise them!


                                              Bai Yun   白雲  1921-2013

Though she didn't achieve their fame, she was a fine singer in her own right as this wonderful late 1940s song shows. A delicate voice full of charm and vitality, not unlike Zhou Xuan in her younger days. She was one of the 'Three Whites' along with Bai Guong (White Light) and Bai Hong (White Rainbow)

 

Bai Yun was born in Shanghai on February 20, 1921. During the Sino-Japanese War, Baiyun, then 15, worked as a nurse. Her real name was Qian Jingyun and his father, Qian Longzhang, is a famous doctor who originally wanted her daughter to inherit her father's medicine. However, she was not interested in learning medicine. Her  love was for music and singing. Parents had no choice but to let her sing. In 1939, she joined the jazz club in Shanghai and recorded various live radio broadcasts for over a decade but never sang a song in the ballrooms. Bai Yun sang with Zhou Xuan and Jin Yi on the radio.  Her gentle, kind personality, caused her to be affectionately called  "Baiyunjie" or "Baiyun Mei."

 

In 1946, she started recording for EMI and recorded a total of ten songs. Between 1953-1957, Baiyun worked in Shanghai Anqing High School as a music teacher until her retirement. After retiring, she still organized her mother-in-law choir, writing songs, to accordion and piano accompaniment. She died in 2013 at the age of 92.


Click on the video opposite and follow her words as she sings them.

Bai Yun - Anticipating Dusk in the Misty, Drizzly Rain  1947 細雨迷濛盼黃昏-白雲


Xì yǔ míméng pàn huánghūn, miǎn bǎ yúnbìn shū qízhěng, lǎn tuō xiāng sāi xié yǐ mén, chī pàn qíngláng fǎn guīchéng.


Xì yǔ míméng pàn huánghūn, yáowàng gǎng tóu kū shù zhèn, chuīyān liáorào wú lùrén, jìmò xīntóu qiān yàng chén.


Jìde nà nián liǎng lí fēn, qīfēngkǔyǔ sòng yuǎnzhēng, wàn yǔ qiānyán wúcóng wèn, mùsòng láng shì zhèng huánghūn.


Xì yǔ míméng pàn huánghūn, yáowàng gǎng tóu kū shù zhèn, chuīyān liáorào wú lùrén, jìmò xīntóu qiān yàng chén.


Bai Yun - Willow Branches Are Green 1946   柳树的枝条是绿色的-白雲

Liǔsī qīng qīngniǎo yǔ qīng zhī tóu xǐquè bào hǎo yīn qíngláng jiǔbié chóng xiāng jiàn hái yí shì mèng bù

shì zhēn bàn wèi xǐ'ài bàn wèi hèn bié hòu xiāngsī bǐ hǎi shēn qiānyán wàn yǔ nán qīngsù jǐn zài

liǎng yǎnlèi zhū hén yòu shì huānxiào yòu shì yuànhèn zhāoxì pàn láng xiāngsī shēn jīnrì qíngláng zhuǎn huí

chéng dàn yuàn cháng cǐ bù fēnlí tiānchángdìjiǔ yǒng xiāng shǒu hǎikūshílàn cǐ qíng shēn